• Veilig betalen
 • Gerestaureerde producten
 • Unieke items
 • Wereldwijde verzending
 • +31612987872
 • Algemene voorwaarden

  Inhoudsopgave:
  Artikel   1 – Definities
  Artikel   2 – Identiteit van Old Goods
  Artikel   3 – Toepasselijkheid
  Artikel   4 – Het aanbod
  Artikel   5 – De overeenkomst
  Artikel   6 – Herroepingsrecht
  Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel   9 – Verplichtingen van Old Goods bij herroeping
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 – De prijs
  Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 – Levering en uitvoering
  Artikel 14 – Verhuur
  Artikel 15 – Betaling
  Artikel 16 – Klachtenregeling en transportschade
  Artikel 17 – Geschillen
  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Artikel 19 – Cookiebeleid / inloggen – registreren
  Artikel 20 – Privacy Persoonsgegevens

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Old Goods worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Old Goods;
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  Dag: kalenderdag;
  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Old Goods en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
  Zakelijke klanten: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  Artikel 2 – Identiteit van Old Goods

  Old Goods

  Doctor Dreesstraat 1A
  7064HA, Silvolde
  Nederland
  0031(0)612987872

  Ma, Di 09:00 – 17:00 uur

  Wo, Do Gesloten

  Vr 09:00 – 17:00 uur

  Za 10:00 – 14:00

  Info@old-goods.com

  KvK-nummer: 61794740

  Btw-identificatienummer: NL001265575B26

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Old Goods en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Old Goods voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Old Goods zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Old Goods gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Old Goods niet.
  Old Goods bied gebruikte producten aan. Alle artikelen van Old Goods zijn oud en authentiek en kunnen gebruikssporen bevatten. Niet alle gebruikerssporen zullen specifiek worden benoemd.Grote schades, duidelijke gebreken die het functioneren van het artikelen beïnvloeden worden vermeld in de tekst. (extra details kunnen altijd worden opgevraagd bij Old Goods) Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel verkeerd.
  Sommigen producten in de categorie verlichting zullen niet aan de huidige veiligheidsregels voldoen vanwege de originele bedrading en fitting. Consument word daarom aangeraden een erkend elektricien te raadplegen voor installatie.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Old Goods onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Old Goods is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Old Goods passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Old Goods daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  Old Goods kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Old Goods op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  Old Goods zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  het bezoekadres van de vestiging van Old Goods waar de consument met klachten terecht kan;
  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij producten:

  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Old Goods mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  Zakelijke klanten hebben geen Herroepingsrecht.
  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Old Goods mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Old Goods hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Old Goods.
  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Old Goods. Dit hoeft niet als Old Goods heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Old Goods verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 9 – Verplichtingen van Old Goods bij herroeping

  Als Old Goods de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  Old Goods vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Old Goods in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Old Goods mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
  Old Goods gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Old Goods de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

  Old Goods kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Old Goods dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Old Goods geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Old Goods worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Old Goods de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

  Artikel 11 – De prijs

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  In afwijking van het vorige lid kan Old Goods producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Old Goods geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Old Goods dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen vallen onder de Marge Regeling.
  Eventuele aanbetalingen worden niet terug betaald.
  Old Goods blijft eigenaar van de aan Consument of zakelijke klant verkochte zaken , zolang de afnemer de koopprijs en hetgeen eventueel meer is verschuldigd , niet volledig is betaald.

  Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

  Old Goods staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Old Goods er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  Een door Old Goods, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Old Goods kan doen gelden indien Old Goods is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Old Goods, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

  Old Goods zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Old Goods kenbaar heeft gemaakt.
  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Old Goods geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval niet het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of het recht op eventuele schadevergoeding.
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Old Goods tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Old Goods bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Verhuur

  Artikelen worden verhuurd tegen 15% van de consumenten winkelprijs, per week.
  50% van de consumenten winkelprijs van de Gehuurde artikelen dient vooraf of bij afhalen te worden betaald als borg. Bij terugkomst worden de artikelen gecontroleerd  en mits er geen beschadigingen en mankementen zijn word 35% van de consumenten winkelprijs terugbetaald aan Huurder.
  Artikelen die beschadigd zijn of niet worden terug gebracht, dienen aan het eind van de huurovereenkomst volledig te worden betaald tegen de consumenten winkelprijs.
  Huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen en eventuele beschadigingen.
  Alle gehuurde artikelen dienen door de huurder worden vervoerd van en naar de locatie.

  Artikel 15 – Betaling

  Alle artikelen dienen volledig betaald te zijn voordat ze worden opgehaald of de artikelen op transport gaan naar de consument of zakelijk klant tenzij anders overeengekomen.
  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Old Goods te melden.
  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Old Goods is gewezen op de te late betaling en Old Goods de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Old Goods gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Old Goods kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 – Klachtenregeling en transport schade

  Old Goods beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig met hoge kwaliteit foto’s van de gesloten verpakking bij aflevering en het product met duidelijke omschrijving worden ingediend bij Old Goods.
  Bij Old Goods ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Old Goods binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  In geval van schade tijdens transport annuleert Old Goods de overeenkomst, word het item terug gehaald en het aankoop bedrag retour gestort bij de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het product bij Old Goods.
  De consument dient Old Goods in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht of schade op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 17 – Geschillen

  Op overeenkomsten tussen Old Goods en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 19 – Cookiebeleid – inloggen/registreren

  Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door op akkoord te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Op onze website worden cookies gebruikt om: • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies); • de mogelijkheid om de informatie van onze website te delen via social media kanalen (social media cookies). Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen: •

  Google Analytics
  Instagram
  TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES
  Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

  ANALYTISCHE COOKIES
  Deze site gebruikt analytische cookies, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

  SOCIAL MEDIA COOKIES
  Op onze website vind je buttons om onze website te promoten op social media. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media-netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

  MEER INFORMATIE OVER BOVENSTAANDE PARTIJEN
  Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Bovenstaande partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze partijen verwerken. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

  IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES
  Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door je browser-instellingen te wijzigen (bekijk de browser hulp pagina voor exacte instructies). Wanneer je alleen de analytics cookies en de functionele cookies, maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kun je de instelling in je browser “Cookies van derdeaanbieders blokkeren” kiezen. Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

  VERWIJDEREN VAN COOKIES
  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

  WEBSITES VAN DERDEN.
  Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Inloggen / registreren
  Bij bepaalde onderdelen van onze diensten is het mogelijk om een account aan te maken of in te loggen. Wij bewaren eventuele gegevens die je aan ons verstrekt zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren je gegevens zolang je gebruik maakt van onze diensten. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  VERWIJDEREN ACCOUNT
  Je kan je account opzeggen en/of je gegevens laten verwijderen door ons hiertoe een verzoek te sturen middels e-mail. Wij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Jouw account en/of gegevens zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand verwijderen. Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren, zoals (indien van toepassing) betaalgegevens. Voor de Belastingdienst geldt bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

  CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
  Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt pas na jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

  Artikel 20 – Privacy persoonsgegevens

  Old Goods zal privacy van consument en zakelijke klant waarborgen.
  De door consument of zakelijke klant verstrekte informatie zal worden gebruikt voor het opmaken van de factuur, Gedeeltelijk voor het opvragen van de verzendkosten bij transport bedrijven of voor contact met consument of zakelijke klant.
  Wettelijk is Old Goods verplicht de gegevens gedeeltelijk door te geven aan onze Accountant voor de belastingaangifte.
  Nieuwsbrieven of reclame uitingen van Old Goods worden enkel verstuurd naar het door consument of zakelijke klant opgegeven adres en email adres wanneer hiervoor akkoord is gegeven door consument of zakelijke klant.
  De door consument of zakelijke klant verstrekte informatie zal nooit voor andere doeleinde gebruikt worden en aan derden worden verkocht of vrijgegeven voor anders dan hierboven genoemde redenen.
  Consument of zakelijk klant mag Old Goods verzoeken voor inzage, aanpassing of verwijder van de Persoonlijke gegevens.
  Uw Persoonsgegevens worden beschermd. Afsluitbaar perceel doormiddel van hekwerk.
  Inbraakalarm op het gebouw en door diverse programma’s elk opnieuw bewaakt met unieke wachtwoorden. Old Goods neemt de bescherming serieus maar kan inbreuk van en hacken door derden niet voorkomen en de veiligheid van uw gegevens niet 100% garanderen.
  Gegevens die Old Goods verwerkt: Naam, Bedrijfsnaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer, Kvk-nummer (zakelijk), BTW nummer (zakelijk)
  De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Een onderneming is verplicht administratie 7 jaar te bewaren.
  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping